برچسب: پژوهشگاه صنعت نفت

0

آموزش طراحی تجهیزات فرآیندی

فایل آموزشی شامل دوره آشنایی و طراحی تجهیزات فرآیندی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و واحد های نیروگاهی تهیه شده توسط مهندسی رازی فر